Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van de heer A.A. Zwiers, handelend onder de naam Ad Zwiers Advies, gevestigd en zaakdoende te Raamsdonksveer, gemeente Geertruidenberg, (verder te noemen: Ad Zwiers Advies), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland te Breda onder nummer KvK20096829 en vestigingsnummer 000015701549.


Artikel 1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ad Zwiers Advies uitgebrachte offertes en de op de door Ad Zwiers Advies gesloten abonnementsovereenkomsten. De abonnee verklaart zich bekend en akkoord met de algemene voorwaarden door het sluiten van de abonnementsovereenkomst. Alle offertes, abonnementsovereenkomsten en afspraken zijn voor Ad Zwiers Advies eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Ad Zwiers Advies.

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 augustus 2015.

De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Ad Zwiers Advies. Ad Zwiers Advies zal op eerste verzoek daartoe een exemplaar van de algemene voorwaarden verstrekken.

Eventuele voorwaarden, die een abonnee hanteert, zijn niet van toepassing op de aanbieding van- en abonnementsovereenkomst met Ad Zwiers Advies, tenzij Ad Zwiers Advies de toepasselijkheid van die voorwaarden schriftelijk heeft bevestigd.

Indien de abonnee een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt het volgende: indien een bepaling in onderhavige algemene voorwaarden vanwege het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt, blijft die bepaling buiten toepassing, maar blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Ad Zwiers Advies behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van de inwerkingtreding op alle bestaande en toekomstige abonnementsovereenkomsten; ook indien deze zijn gesloten voorafgaand aan de wijziging.

Artikel 2. Dienst
In deze algemene voorwaarden wordt onder Dienst verstaan: de levering van een abonnement aan de abonnee per e-mail.

De Dienst bestaat uit het volgende: Ad Zwiers Advies analyseert iedere beursdag het verloop en de eindstand van de AEX-index (niet de onderliggende fondsen) op basis van de door Ad Zwiers Advies ontwikkelde rekenmethode QuantaZ. De uitkomsten worden verwerkt in grafieken en tabellen en deze worden vertaald naar optie-strategieën. Ad Zwiers Advies verzendt deze analyse digitaal aan de abonnee. De analyse wordt toegezonden na het sluiten van de AEX-index van de geanalyseerde beursdag. Er worden geen analyses verstuurd als er geen beursdag is geweest of de beurs is gesloten noch op (nationale) feest- en vakantiedagen.

Daarbij wordt een virtuele portefeuille toegestuurd met gerichte aan- en verkoopadviezen ter zake deze (fictieve) portefeuille. Aan de voorbeeldportefeuille kunnen geen rechten worden ontleend. Koersveranderingen en/of nieuwsfeiten kunnen tot gevolg hebben dat de dagelijkse analyse en/of het advies ter zake de virtuele portefeuille wijziging behoeft. Ad Zwiers Advies kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet uitkomen van adviezen of wijzigingen.

Artikel 3. Abonnement
Abonnementen kunnen op ieder gewenst tijdstip ingaan. Aanmelding is mogelijk via de website, per post of e-mail. Na de aanmelding zal de abonnee door Ad Zwiers Advies worden uitgenodigd voor een persoonlijk intakegesprek, waarbij (desgewenst) een kopie van de algemene voorwaarden zal worden verstrekt.

Artikel 4. Tarief
De kosten van het basisabonnement bedragen € 249,- per jaar (inclusief BTW). Daarnaast is Ad Zwiers Advies gerechtigd aanvullend te declareren voor aanvullende werkzaamheden, onder meer bestaande uit nadere toelichtingen op de analyses dan wel vraagstellingen.

Ad Zwiers Advies behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het tarief te wijzigingen, onder meer op grond van een jaarlijkse indexatie en bijzondere omstandigheden van het geval. Het gewijzigde abonnementsgeld is vanaf de eerstvolgende betaalperiode van toepassing op alle lopende abonnementsovereenkomsten.

Artikel 5. Verplichtingen abonnee
Behoudens afwijkende afspraken, dient het abonnementsgeld voor 12 maanden ineens bij vooruitbetaling te geschieden en zulks binnen veertien dagen na de factuurdatum.

Eerst na betaling van het abonnementsgeld door de abonnee zal Ad Zwiers Advies gehouden zijn de Dienst te leveren. De betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden. Het is de abonnee niet toegestaan de betalingsverplichting op te schorten.

Op de abonnee rust bij het aangaan van de abonnementsovereenkomst voorts de verplichting om accurate, volledige en juiste informatie over zichzelf te verstrekken en deze –indien nodig- te actualiseren bij een wijziging. Omdat de Dienst per e-mail wordt geleverd, dient de abonnee in ieder geval aan Ad Zwiers Advies onverwijld het e-mailadres te verstrekken, waarop de Dienst geleverd kan worden.

Artikel 6. Risico’s abonnee
De abonnee dient zich te realiseren, dat aan het handelen met financiële instrumenten op de beurs -grote- (financiële) risico’s verbonden kunnen zijn. Daarbij geldt dat rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. De waarde van financiële instrumenten kan fluctueren.

Ad Zwiers Advies verricht geen enkele handeling of transactie voor de abonnee. De abonnee dient eventuele handelingen of transacties zelf te verrichten via hun eigen bank, en al dan niet op basis van de door Ad Zwiers Advies verstrekte informatie. De abonnee moet zijn/haar eigen financieel adviseur of beleggingsadviseur raadplegen ter zake het doen van handelingen of transacties.
De Dienst wordt uitsluitend ter informatie beschikbaar gesteld en vormt geen uitnodiging, aanbod en/of advies tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten.

Artikel 7. Intellectuele eigendom
De Dienst en de daaruit voortvloeiende intellectuele eigendom blijft eigendom van Ad Zwiers Advies. Het is de abonnee niet toegestaan –zonder daaraan voorafgaande schriftelijke toestemming van Ad Zwiers Advies- de Dienst of de daaruit voortvloeiende informatie te delen of ter kennis te brengen van derden noch dit te verveelvoudigen of openbaar maken, zulks op straffe van een te verbeuren boete van € 25.000 (vijfentwintig duizend euro) per overtreding.

Artikel 8. Opschorting en ontbinding
Ad Zwiers Advies is bij de uitvoering van de abonnementsovereenkomst steeds gerechtigd de nakoming van de op hem rustende verplichtingen op te schorten, totdat de abonnee aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan. Weigering van de abonnee tot betaling van het abonnementsgeld geeft Ad Zwiers Advies het recht de abonnementsovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. De abonnementsovereenkomst wordt in ieder geval geacht te zijn ontbonden ingeval Ad Zwiers Advies of de abonnee in staat van faillissement of surseance van betaling komt te verkeren of indien de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
De verstrekte informatie is gebaseerd op een zorgvuldige analyse. Ad Zwiers Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor immateriële of materiele, directe of indirecte schade, gederfde winst of verlies, hoe dan ook ontstaan en van welke aard dan ook, voor de door hem geleverde Dienst en verstrekte informatie of het gebruik ervan.

De Dienst is van algemene aard en houdt geen rekening met de persoonlijke, financiële situatie, behoefte of specifieke beleggingsdoelen van de abonnee. De abonnee mag de informatie dan ook niet aanmerken als persoonlijk advies. De abonnee moet zijn eigen (financieel) adviseur raadplegen voor advies ter zake het kopen of verkopen van financiële instrumenten en of dit binnen de beleggingsdoelstellingen past en in overeenstemming is met het risicoprofiel.

De informatie die de abonnee van Ad Zwiers Advies ontvangt, is vrijblijvend en heeft te gelden voor die betreffende beursdag. Ad Zwiers Advies staat niet in voor de juistheid, volledigheid of accuraatheid van de informatie en geeft daaromtrent geen enkele garantie. De informatie kan onjuist, onvolledig of inaccuraat zijn en is te allen tijde aan veranderingen of wijzigingen onderhevig, zonder daarop volgende kennisgeving en kan te allen tijde worden gewijzigd. Ad Zwiers Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of het inaccuraat zijn van de verstrekte informatie.

Ad Zwiers Advies is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het niet uitkomen van een analyse, prognose of koersverwachting noch voor de door abonnee geleden verliezen. Het is aan de abonnee zelf om te beslissen over het al dan niet doen van eventuele aan- en verkopen van financiële instrumenten, al dan niet via hun eigen bank of financieel adviseur.

Mocht -om welke reden dan ook- de Dienst (en de analyse van de betreffende beursdag) niet of niet tijdig per e-mail worden toegezonden aan de abonnee, dan is Ad Zwiers Advies op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor geleden schade of verliezen.

Artikel 10. Opzegging
De abonnementsovereenkomst met de abonnee loopt automatisch door en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij de abonnementsovereenkomst schriftelijk of per e-mail wordt opgezegd. De abonnementsovereenkomst kan door de abonnee te allen tijde en per direct worden opgezegd. Daarvoor geldt geen opzegtermijn.

In geval van tussentijdse opzegging rust op Ad Zwiers Advies niet de verplichting tot restitutie van de door hem ontvangen gelden voor de resterende maanden van de abonnementsovereenkomst noch voor andere gedane betalingen.

Artikel 11. Vergunningen
De Dienst kan niet worden gekwalificeerd als beleggingsadvies in de zin van de Wet op het Financieel Toezicht noch verleent Ad Zwiers Advies beleggingsdiensten. Ad Zwiers Advies is niet vergunningplichtig in de zin van de Wet op het Financieel Toezicht en beschikt niet over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. Ad Zwiers Advies staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten of de Nederlandse Bank.

Artikel 12. Bevoegde rechter, toepasselijk recht
Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met Ad Zwiers Advies gesloten abonnementsovereenkomst of door Ad Zwiers Advies uitgebrachte offertes zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter van het arrondissement Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, tenzij enig in Nederland geldend dwingend voorschrift uitdrukkelijk anders bepaalt. Deze algemene voorwaarden en de offertes/abonnementsovereenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

^ Naar boven